لیست نشریه ها.

ردیفنام نشریهمدیر مسئولدسته بندی محتواییدسته بندی زمانیرزرو نشریه
1 آدینهفرج سرکوهیفرهنگی - اجتماعیدو هفته یکباررزرو
2 آدینهفرج سرکوهیفرهنگی - اجتماعیدو هفته یکباررزرو
3 آدینهفرج سرکوهیفرهنگی - اجتماعیدو هفته یکباررزرو
4 آدینهغلامحسین ذاکریفرهنگی - اجتماعیماهنامهرزرو
5 آرشجواد پوروکیلفرهنگی - اجتماعیدو ماهنامهرزرو
6 اطلاعاتمهدی بشارتاقتصادی - سیاسیدو ماهنامهرزرو