آلبوم.

ردیفنامکارگردانبازیگرانتاریخ تولیدرزرو آلبوم
1 آلبوم شماره یکمجری و خواننده نصرتیتوضیحات خاصی نداردمحتوای پاپرزرو