لیست نشریه ها.

ردیفنام نشریهمدیر مسئولدسته بندی محتواییدسته بندی زمانیرزرو نشریه
1 آدینهفرج سرکوهیفرهنگی - اجتماعیدو هفته یکباررزرو
2 آدینهفرج سرکوهیفرهنگی - اجتماعیدو هفته یکباررزرو
3 آدینهفرج سرکوهیفرهنگی - اجتماعیدو هفته یکباررزرو
4 آدینهغلامحسین ذاکریفرهنگی - اجتماعیماهنامهرزرو
5 آرشجواد پوروکیلفرهنگی - اجتماعیدو ماهنامهرزرو
6 اطلاعاتمهدی بشارتاقتصادی - سیاسیدو ماهنامهرزرو
7 سنجشمحمود فلکیادبی - هنریماهنامهرزرو
8 کتاب پژوهش کارگریگروه نویسندگان، میترا سترگ، ناصر سعیدیاجتماعیماهنامهرزرو
9 چاووش0فرهنگی - هنریماهنامهرزرو
10 چاووش0فرهنگی - هنریماهنامهرزرو
12345